Review : B+W UV-PRO Premium

  • Posted On : 16/11/2015
  • Ratings : 4 574
  • 574 Views

เมื่อเก็บอุปกรณ์ในที่มีความชื้นและความร้อนพอเหมาะในระยะเวลาไม่นาน กล้องและเลนส์ก็จะถูกเชื้อราที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศเข้าเล่นงาน ใช้งานไม่ดี ขายก็ไม่ได้ การล้างเลนส์เป็นเรื่องยุ่งมากและราคาแพงเพราะต้องตั้งศูนย์เลนส์ใหม่ การฆ่าเชื้อราในเลนส์ด้วย B+W UV-Pro จะเป็นทางเลือกที่ประหยัด สะดวก ใช้เมื่อไรที่ไหนก็ได้ทันที B+W UV-Pro คืออะไร ทำงานได้อย่างไร และมีประโยชน์คุ้มค่าแค่ไหน ติดตามรายละเอียดได้ที่ [http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=357996] ** ขออภัยอย่างสูงในเรื่องของราคา ผู้รีวิวจำราคาผิดนะครับ ราคาที่ถูกต้องคือ 3,500 บาท **

Related Videos

Oops! No Result Found.


  • Next Video

    Review : TOKINA AT-X 11-20 F2.8 PRO DX ดีขึ้น อเนกประสงค์มากขึ...

    Redirecting You in 3 Seconds.

    Watch Now

Our ads do NOT auto-play audio, pop-up on the screen, and we do NOT deliver them in any intrusive way. Consider turning off Ad Block so we can continue to deliver the best Meta content on the web!